KHOA HỌC ĐỊA CHẤT

Print

Trong lĩnh vực Khoa học Địa chất, Trung tâm Khoa học và Công nghệ (TIC – STECH) thực hiện các hoạt động:

- Đánh giá, thăm dò trữ lượng – chất lượng mỏ khoáng sản;

- Gia công, phân tích mẫu Thạch học;

- Khoan thăm dò Địa chất công trình, Địa chất thủy văn;

- Tìm kiếm, thăm dò nước dưới đất;

- Khảo sát, đánh giá chất lượng – trữ lượng nước dưới đất;

- Khảo sát xây dựng công trình;

- Tư vấn, giám sát khảo sát Địa chất công trình – Địa chất thủy văn;

- Thí nghiệm hiện trường: SPT, CPT, VST,…;

- Thí nghiệm Địa chất thủy văn: Đổ nước, hút nước, ép nước;

- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá trong phòng: 17 chỉ tiêu cơ lý thông thường;

- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý nâng cao: 3 trục (UU,CU,CD), 1 trục nở hông, nén cố kết, thấm, trương nở, tan rã, co ngót,…;

- Đào tạo ngắn hạn:

+ Chứng chỉ Khoan thăm dò;

+ Chứng chỉ gia công, phân tích Thạch học;

+ Chứng chỉ Chỉ huy nổ mìn;

+ Chứng chỉ Thủ kho, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp;

+ Chứng chỉ Thợ mìn;

+ Chứng chỉ Tin học Địa chất.